Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

 

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.td-ict.nl. Door de website te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. 

Gebruik website

Alleen de natuurlijke personen in Nederland hebben recht op toegang tot de website.
Een websitebezoeker mag slechts via één digitaal apparaat de website bezoeken en/of deelnemen aan de website.

Het is de websitebezoeker verboden om de website:

– geautomatiseerd te bezoeken;
– te hacken en botnetwerken te gebruiken;
– inhoud van de Website en onderdelen van de Website op andere websites te plaatsen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de advertenties, foto’s, informatie en teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Ondanks dat TD-ICT zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van deze website, kan TD-ICT niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. TD-ICT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website. 

In het bijzonder zijn de prijzen en tarieven die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typefouten. Ten aanzien van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

Auteursrechten

TD-ICT behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 

Privacy & cookies

De gegevens en informatie die aan TD-ICT zijn verstrekt, zal TD-ICT zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
TD-ICT mag de persoonsgegevens uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
Het is TD-ICT niet toegestaan om de persoonsgegevens uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak TD-ICT gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en TD-ICT zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is TD-ICT niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
TD-ICT behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de websitebezoeker geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.
TD-ICT zal de websitebezoekers van te voren toestemming vragen voor het verzamelen van informatie middels trackingcookies.
De informatie die TD-ICT verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
TD-ICT heeft op Google Analytics de demografische en interesse rapporten ingeschakeld. TD-ICT gebruikt de door haar verzamelde informatie voor:
– het verkrijgen van beter inzicht betreffende het aantal en het soort websitebezoekers;
– het segmenteren van de websitebezoekers met als doel de verschillen tussen websitebezoekers die conversie genereren en de websitebezoekers die geen conversie generen in kaart te brengen;
– het verfijnen en optimaliseren van de strategieën voor advertentiecampagnes.

Toepasselijk recht en geschillen

Geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigen en verwijderen

U kunt de door u verstrekte bedrijfsgegevens altijd laten wijzigen of op verzoek laten verwijderen.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over deze disclaimer of ons privacy beleid, neem dan contact met ons op.